forking create 02 tn610800000008

Infographic COVID 19 page 0001

Infographic COVID 19 page 0002

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล  ณ  วันที่  4  มิถุนายน  2563

เมล็ดพันธุ์ข้าว ราคา/กก. ราคา/กระสอบ มีจำหน่าย/กก. หมายเหตุ
กข79(จำหน่าย/แล้ง/63) 16.00 400.00 265,750  -
หมายเหตุ : เมล็ดพันธุ์บรรจุ 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ

เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที 5%

สอบถามรายละเอียดก่อนเดินทางมาซื้อได้ที่ โทร.055-313118

ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

 

โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
-
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนา ร่วมกลุ่ม "ทำนาแปลงใหญ่"
เพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ขอเชิญชวน ศูนย์ข้าวชุมชน"ขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน"
เพื่อใช้เป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว
ขั้นตอนการทำนาแปลงใหญ่
กองเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ
แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบาย
แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบาย

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563 ออกติดตามให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายและรวบรวมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เข้าร่วมประชุมการวางเเผนการปลูกข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รายเดี่ยว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 มีนาคม 2563 การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รายเดี่ยว ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน จากบริษัท ซี.พี. จำกัด (โรงสีกำแพงเพชร) 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28-30 มกราคม 2563 ลงพื้นที่เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 มกราคม 2563 เข้าร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20-22 มกราคม 2563 เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 มกราคม 2563  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2563 ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 มกราคม 2563 ร่วมกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มกราคม 2563 ร่วมกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขา อาชีพทำนา ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ศึกษาดูงานและติดตามการพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปีการผลิต 2561/62

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  ติดตามความคืบหน้าของแปลงนาภาย ใต้โครงการเดินตามรอยพ่อ ทหารพันธุ์ดี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต ข้าวพันธุ์กข81 ณ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลผลการเตรียมแปลงนาข้าว แก่ พล.อ. วิจักขฐ์  สิริบรรสพ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ติดตามการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว GAP

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตรวจประเมินเเปลงผลิตข้าวอินทรีย์รายเดี่ยว ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ร่วมประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ร่่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และร่วมกันถวายบังคมต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 กันยายน 2562 เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 กันยายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบปัจจัยการผลิตและปล่อยพันธุ์ปลา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18-19 กันยายน 2562 ลงพื้นที่ออกติดตามและประเมินโครงการ กข43 ของ ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 กันยายน 2562 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด  ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 สิงหาคม 2562  โครงการนำร่องส่งเสริมกำรผลิตข้าวพื้นนุ่มครบวงจร (กข79)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าวในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ภายใต้กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ร่วมสัมมนาเครือข่ายเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (GAP Seed)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ร่วมต้อนรับ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS (เเปลงต่อเนื่อง ปี 2562-2561)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 พิธีถวายพานพุ่มพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) วันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าวและแจกไอศกรีมข้าวเหนียวดำลืมผัวในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวและรับปรึกษาปัญหาเรื่องข้าว ในงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบานการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ร่่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านเพิ่มเติม

วันที่14 พฤษภาคม 2562 จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS (เเปลงต่อเนื่องปี 2560-2561)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 การประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 เมษายน 2562  ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26  เมษายน  2562 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว พร้อมทั้งแจกเอกสารในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 เมษายน 2562 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 เมษายน 2562  ร่วมใจกันสืบสานประเพณี "สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร" 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 เมษายน 2562 ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ งานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ”  

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 เมษายน 2562 ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2-4 เมษายน 2562 อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2-4 เมษายน 2562 ร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 เมษายน 2562 ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 เมษายน 2562 ร่วมงานและจัดนิทรรศการด้านข้าว ในงานโครงการบางระกำโมเดล 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7-10 มกราคม 2562 เรื่องการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 ธันวาคม  2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมแจกแผ่นพับความรู้เรื่องพันธ์ุข้าว ในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ  2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  7 ธันวาคม 2561 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้เรื่องข้าวให้แก่เกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  6 ธันวาคม 2561ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 ธันวาคม 2561  ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมรณรงค์และประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  27  พฤศจิกายน 2561  จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว ในงานตลาดนัดข้าวเปลือก ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมแจกแผ่นพับความรู้เรื่องพันธ์ุข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561  เข้าร่วมฝึกอบหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  20  พฤศจิกายน 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว ในงานตลาดนัดข้าวเปลือก ครัั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  14  พฤศจิกายน 2561 จัดนิทรรศการเรื่องข้าวในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน " วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  13  พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการจิตอาสา กรมการข้าวร่วมใจพัฒนา 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  7  พฤศจิกายน 2561 ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสา “ เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ” (Big Cleaning Day)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  7  พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  2 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลร้านค้าข้าวสาร  ภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุมสร้างความตระหนักของบุคคลากรภาคเกษตรในการดำเนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ติดตามการทำงานและตรวจเชคเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ และกับดักแสงไฟ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26  ตุลาคม 2561  ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25  ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24  ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการข้าวของพ่อ ในงาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขั้นบันได บ้านน้ำจวง สู่การท่องเที่ยวชุมชนโดยวิถีชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุม การขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 ตุลาคม 61 เข้าร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมแจกแผ่นพับความรู้เรื่องพันธ์ุข้าว ในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18  ตุลาคม 2561  ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจสังคม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่จัดเตรียมความพร้อมแผนการตรวจประเมินภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 ตุลาคม 2561  ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 ตุลาคม 2561   ร่วมติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรของอำเภอบางระกำ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 การประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กันยายน 2561 ร่วมกิจกรรมเปิดน้ำเข้าทุ่ง ปล่อยปลาในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ณ ท่อระบายน้ำคลองแยงมุม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 กันยายน 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 กันยายน 2561 ร่วมในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 กันยายน 2561 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 กันยายน 2561 ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแปลงเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 กันยายน 2561 ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดชุดแต่งกายจากขยะรีไซด์เคิล ในงาน BJ Recycle Fashion Week 2018

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ โรงเรียนคลองช้าง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ โรงเรียนวัดท่าช้าง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 งานวันรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ:พันธุ์ข้าว กข43 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 สิงหาคม 2561  กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 สิงหาคม 2561  ร่วมในพิธีเปิดงาน"เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10  สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กิจกรรมการลงแขกปลูกข้าวโดยวิธีแบบนาดำ (ข้าวพันธุ์ พิษณุโลก 80)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 อบรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561  ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะสำรวจ ฯ ดำเนินการสำรวจพื้นที่และการคาดการณ์ผลผลิตข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เข้าร่วม   ประชุมชี้แจงและสำรวจพื้นที่และการคาดการณ์ผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ร่วมติดตามคณะผู้บริหารกรมการข้าวติดตามสถานการณ์แปลงข้าวพันธุ์ กข 43

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรม จิตอาสา “ เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ”  (Big Cleaning Day)   

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561เข้าร่วม"ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 4

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13  กรกฎาคม  2561 ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าวภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ประชุม"โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561  เข้าร่วม"ประชุมตรวจติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วม "ประชุมติดตามนิเทศงานการสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ" 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 มิถุนายน 2561  ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 าร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 26-27 มิถุนายน 2561  เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 จัดอบรมองค์ความรู้การปลูกข้าว ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี และเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 มิถุนายน 2561  จัดอบรมเทคโนโลยีการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำภาค) จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มิถุนายน 2561งานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 งาน "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 มิถุนายน 2561  ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561  การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 มิถุนายน 2561  ร่วม จัดนิทรรศการเรื่องการผลิตข้าว โรคและแมลง ในงาน Field day (วันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่) ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 5 มิถุนายน 2561 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ร่วมการจัดกิจกรรมไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในสถานีที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว ในงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561  กิจกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ แนะนำศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกและพันธุ์ข้าว ในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8-9  พฤษภาคม 2561  ร่วมติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.21

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับ "ทิศทางการตลาดเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ได้รับความนิยมในประเทศ"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อม ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด