เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560
เมล็ดพันธุ์ ราคา/กก. ราคา/กระสอบ มีจำหน่าย/กก. หมายเหตุ

พิษณุโลก2

16.00

400.00

233,225

-

- - - - -

สอบถามรายละเอียดก่อนเดินทางมาซื้อได้ที่ โทร.055-313118

ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 30 พ.ย 2560  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2560

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 พ.ย 2560  เข้าร่วมการประชุมคณะปฏิบัติงานรับผิดชอบถนนวิถีข้าววิถีไทย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 งานวันเกี่ยวข้าวโครงการตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ตรวจแปลงข้าวขาวดอกมะลิ105

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 บรรยายให้ความรู้การผลิตข้าว GAP และ ข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและติดตามงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างข้าวและร่วมเกี่ยวข้าวกับเกษตรกรในโครงการพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และนำเสนองานวิจัยของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เก็บตัวอย่างข้าวและร่วมเกี่ยวข้าวกับเกษตรกร ในโครงการพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ร่วมวางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ตกแต่งสถานที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 รองอธิบดีเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กันยายน 2560 ปลูกดอกดาวเรือง เพิ่มเติมบริเวณหน้ารั้วศูนย์ฯ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กันยายน 2560 ติดตามและนิเทศงานเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กันยายน 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรับรู้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ฯ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 กันยายน 2560 การรายงานผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 กันยายน 2560 งานเปิดตลาดสินค้าสหกรณ์/เกษตร ณ ตลาดค้าชุมชนสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 กันยายน 2560 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 กันยายน 2560 กิจกรรมการจัดเวทีชุมชน โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2560

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 กันยายน 2560 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 กันยายน 2560 กิจกรรมการจัดเวทีชุมชน โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2560

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 กันยายน 2560 สัมภาษณ์ช่อง NBT การจัดการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 กันยายน 2560 กิจกรรม "ปลูกดอกดาวเรือง"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 การประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ติดตามงานกิจกรรมสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 จัดเวทีชุมชน ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมบางระกำ

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 15 สิงหาคม 2560 การประชุมกำหนดเป้าหมายการตรวจประเมิน และจัดทำแผนการลงพื้นที่เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เยี่ยมเยือน ศพก.อ.เมือง และร่วมทำสารเชื้อไตรโคเดอร์มา

อ่านเพิ่มเติม

              วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมคืนผืนป่าให้แผ่นดิน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 งานเกษตรรุ่งเรือง และ OTOP ของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ PreGAP ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 งานเกษตรรุ่งเรือง และ OTOP ของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 อบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 22

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ทำแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำแนะนำการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 เกี่ยวข้าวในแปลงผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในระบบนาอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 งานปั่นจักรยานรวมใจ เปิดเมืองอาหารปลอดภัยปลอดโฟม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 งานวันถ่ายทอดความรู้ Field day

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 งานวันถ่ายทอดความรู้ Field day

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมปลูกต้นไม้

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 การอบรมเกษตรกรแบบเวียนฐาน field day

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Filed day)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 จัดอบรมโครงการอบรมเกษตรกรผู้นำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 การประชุมพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับเกษตรกร เพื่อหาเกษตรกรผู้สมัครใจจัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ประชุมเช้ากับชาวบ้าน บ้านบุ่งผำ เพื่อพูดคุยหารือถึงการจัดทำแปลงสาธิต

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ประชุมหารือถึงแผนการจัดงาน Fied Day

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ติดตามการดำเนินงานพร้อมเก็บข้อมูลเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวพร้อมมอบสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตร และเยี่ยมเยียนปราชญ์เกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ติดตามการดำเนินงานพร้อมส่งมอบหนังสือตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลจอมทอง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 เมษายน 2560 จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2560 รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะฯ ติดตามงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 เมษายน 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 เมษายน 2560 ศูนย์บริการประชาชนวันสงกรานต์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 เมษายน 2560 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 เมษายน 2560 จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2560

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 เมษายน 2560 ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรและมอบสมุดบันทึกตรวจเยี่ยมเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4-5 เมษายน 2560 การสัมมนาเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 มีนาคม 2560 บรรยายหัวข้อ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและการแปรรูปข้าวปลอดสารพิษ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 มีนาคม 2560 บรรยายความรู้ในหัวข้อ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและส่งมอบสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 เมษายน 2560 จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ศพก.

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 มีนาคม 2560 บรรยายเรื่องการฝึกอบรมการทำนาเชิงอนุรักษ์ดินและน้ำ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16-18 มีนาคม 2560 งานประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22-23 มีนาคม 2560 อบรมหลักสูตร ที่ปรึกษาผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นวทยากรบรรยายเรื่องการผลิต คัดบรรจุ ดูแล และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5-10 มีนาคม 2560 การอบรมวิทยาการเมล็ดพันธุ์และกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มีนาคม 2560 ร่วมประชุมเป็นคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri Map)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 มีนาคม 2560 กิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 บรรยายเรื่องหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการปลูกข้าว (GAP)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 การตรวจติดตามร้านตัวแทนจำหน่าย และการตรวจสถานที่ประกอบการเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

ทอดผ้าป่าสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบความพร้อมการปฏิบัติงานโรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์บริการประชาชนเทศกาลปีใหม่

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม