Black Ribbon

 

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันนี้ 24 เมษายน 2560
เมล็ดพันธุ์ ราคา/กก. ราคา/กระสอบ มีจำหน่าย/กก. หมายเหตุ

  พิษณุโลก 2

16.00

400

58,750

ใช้ปลูกเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป 

ขาวดอกมะลิ 105 21.00 525 352,305 -

สอบถามรายละเอียดก่อนเดินทางมาซื้อได้ที่ โทร.055-311018

ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 เมษายน 2560 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 เมษายน 2560 จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2560

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 เมษายน 2560 ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรและมอบสมุดบันทึกตรวจเยี่ยมเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4-5 เมษายน 2560 การสัมมนาเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 มีนาคม 2560 บรรยายหัวข้อ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและการแปรรูปข้าวปลอดสารพิษ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 มีนาคม 2560 บรรยายความรู้ในหัวข้อ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและส่งมอบสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 เมษายน 2560 จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ศพก.

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 มีนาคม 2560 บรรยายเรื่องการฝึกอบรมการทำนาเชิงอนุรักษ์ดินและน้ำ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16-18 มีนาคม 2560 งานประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22-23 มีนาคม 2560 อบรมหลักสูตร ที่ปรึกษาผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นวทยากรบรรยายเรื่องการผลิต คัดบรรจุ ดูแล และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5-10 มีนาคม 2560 การอบรมวิทยาการเมล็ดพันธุ์และกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มีนาคม 2560 ร่วมประชุมเป็นคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri Map)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 มีนาคม 2560 กิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 บรรยายเรื่องหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการปลูกข้าว (GAP)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 การตรวจติดตามร้านตัวแทนจำหน่าย และการตรวจสถานที่ประกอบการเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

ทอดผ้าป่าสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบความพร้อมการปฏิบัติงานโรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์บริการประชาชนเทศกาลปีใหม่

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม

นายประมาณ แย้มชู นำข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา

อ่านเพิ่มเติม

งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559

อ่านเพิ่มเติม

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

อ่านเพิ่มเติม