Black Ribbon

 

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2560
เมล็ดพันธุ์ ราคา/กก. น้ำหนัก ราคา/กระสอบ หมายเหตุ

พิษณุโลก 2

ขยาย/ฝน/59

16 25 กก. 400

พร้อมปลูก

หลังวันที่

พิษณุโลก 2 - 25 กก. -  
ขาวดอกมะลิ 105 - 25 กก. -  
ขาวดอกมะลิ 105 - 25 กก. -  

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display