บทบาทภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 

 
1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและกระจายพันธุ์ข้าวตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ
2. ส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่นและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน
4. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การใช้ และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
โครงสร้างภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  ประกอบด้วย
 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
    - รับผิดชอบงานอำนวยการ ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและยานพาหนะ  การจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพัฒนาบุคลากร  งานการเจ้าหน้าที่  งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานข้อมูลและสารสนเทศ  งานประชุม  และประสานราชการทั่วไป  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
2. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
    - ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย
    - วางแผนและดำเนินการ และควบคุมกำกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ในไร่นา  และในโรงงาน
    - ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขยายเมล็ดพันธุ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถาบันเกษตรกร  และเกษตรกรทั่วไป
    - บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และอุปกรณ์ในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
    - ให้บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษา
    - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
    - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
3. กลุ่มควบคุมคุณภาพ
    - ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์
    - ควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอน
    - ให้บริการทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์
    - ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
    - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
4. กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์
    - ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสารสนเทศด้านการตลาดและธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
    - วางแผนการผลิต และจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องการของสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว
    - บริหารจัดการด้านการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
    - ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ดีของท้องถิ่น
    - สนับสนุนภาคเอกชนในท้องถิ่นให้มีการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  โดยประสานงานการถ่ายทอดความรู้วิทยาการเมล็ดพันธุ์ การตรวจและออกใบรับรองระบบการผลิต
    - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
5. กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
    - ศึกษา วิเคราะห์  และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
    - ดำเนินการ/ประสานงานการถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในท้องถิ่น
    - พัฒนา สนับสนุนระบบเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
    - พัฒนา สนับสนุนระบบเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น
    - ดำเนินการ/ประสานงานการตรวจสอบและออกใบรับรองแหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
    - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย