Display # 
Title Author Hits
วันที่ 3 กันยายน 2562 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 2 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 4
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 10
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 โครงการนำร่องส่งเสริมกำรผลิตข้าวพื้นนุ่มครบวงจร (กข79) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 24
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าวในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 16
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ภายใต้กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 31
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ร่วมสัมมนาเครือข่ายเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 25
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 26
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 25
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 26
วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (GAP Seed) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 24