Display # 
Title Author Hits
วันที่ 31 มีนาคม 2563 เข้าร่วมประชุมการวางเเผนการปลูกข้าวอินทรีย์ ปี 2563 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 3
วันที่ 19 มีนาคม 2563 เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รายเดี่ยว Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 8
วันที่ 6 มีนาคม 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 41
วันที่ 5 มีนาคม 2563 ประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 21
วันที่ 4 มีนาคม 2563 ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 18
วันที่ 3 มีนาคม 2563 การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รายเดี่ยว ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 20
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน จากบริษัท ซี.พี. จำกัด (โรงสีกำแพงเพชร) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 12
วันที่ 28-30 มกราคม 2563 ลงพื้นที่เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 14
วันที่ 22 มกราคม 2563 เข้าร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 17
วันที่ 20-22 มกราคม 2563 เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 18