วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 จัดกิจกรรมนำนักเรียน/นักศึกษา ศึกษาดูงานฯ ณ บ้านหนองปลิง ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  จัดกิจกรรมนำนักเรียน/นักศึกษา ศึกษาดูงานฯ ณ บ้านหนองปลิง ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  นายภิรมย์ รวมญาติ  และนางสาวจุรีพร เพียรทอง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรจัดกิจกรรมนำนักเรียน/นักศึกษาศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าวในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 2561  ณ  บ้านหนองปลิงตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก