วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่เกษตรกร ภายใต้ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2561 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2561 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  นายภิรมย์ รวมญาติ และนางสาวจุรีพร เพียรทอง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2561 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก