วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงสีข้าวสิริมณี ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงสีข้าวสิริมณี ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561  นายณัชฐ์ธนภัสร์ ทรงทวีปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  พร้อมนางสาวณัญมน  มณีแสง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเรื่อง ได้จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่2และ3) ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560  ณ   โรงสีข้าวสิริมณี  ตำบลท่าตาล  อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก มีสมาชิกนาแปลงใหญ่อำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 30 ราย