วันที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ 3) ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอวังทอง ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอวังทอง

วันที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2561  จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ 3)  ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอวังทอง  ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอวังทอง 

วันที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ได้จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ 3) ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560  ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอวังทอง