วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ บ้านโคกผักหวาน ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน  GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3   ณ  บ้านโคกผักหวาน ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายภิรมย์ รวมญาติ และนางสาวจุรีพร เพียรทอง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน  GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ภายใต้ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๐  ณ  บ้านโคกผักหวาน ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก