forking create 02 tn610800000008

 

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล  ณ  วันที่  11  กันยายน  2562

เมล็ดพันธุ์ข้าว ราคา/กก. ราคา/กระสอบ มีจำหน่าย/กก. หมายเหตุ

พิษณุโลก2

16.00

400.00

2,443,025

- 

หมายเหตุ : เมล็ดพันธุ์บรรจุ 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ

เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที 5%

สอบถามรายละเอียดก่อนเดินทางมาซื้อได้ที่ โทร.055-313118

ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

 

โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
-
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนา ร่วมกลุ่ม "ทำนาแปลงใหญ่"
เพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ขอเชิญชวน ศูนย์ข้าวชุมชน"ขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน"
เพื่อใช้เป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว
ขั้นตอนการทำนาแปลงใหญ่
กองเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ
แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบาย
แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบาย

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 กันยายน 2562 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด  ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 สิงหาคม 2562  โครงการนำร่องส่งเสริมกำรผลิตข้าวพื้นนุ่มครบวงจร (กข79)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าวในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ภายใต้กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ร่วมสัมมนาเครือข่ายเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (GAP Seed)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ร่วมต้อนรับ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS (เเปลงต่อเนื่อง ปี 2562-2561)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 พิธีถวายพานพุ่มพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) วันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าวและแจกไอศกรีมข้าวเหนียวดำลืมผัวในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวและรับปรึกษาปัญหาเรื่องข้าว ในงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบานการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ร่่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านเพิ่มเติม

วันที่14 พฤษภาคม 2562 จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS (เเปลงต่อเนื่องปี 2560-2561)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 การประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 เมษายน 2562  ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26  เมษายน  2562 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว พร้อมทั้งแจกเอกสารในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 เมษายน 2562 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 เมษายน 2562  ร่วมใจกันสืบสานประเพณี "สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร" 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 เมษายน 2562 ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ งานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ”  

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 เมษายน 2562 ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2-4 เมษายน 2562 อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2-4 เมษายน 2562 ร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 เมษายน 2562 ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 เมษายน 2562 ร่วมงานและจัดนิทรรศการด้านข้าว ในงานโครงการบางระกำโมเดล 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7-10 มกราคม 2562 เรื่องการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 ธันวาคม  2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมแจกแผ่นพับความรู้เรื่องพันธ์ุข้าว ในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ  2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  7 ธันวาคม 2561 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้เรื่องข้าวให้แก่เกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  6 ธันวาคม 2561ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 ธันวาคม 2561  ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมรณรงค์และประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  27  พฤศจิกายน 2561  จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว ในงานตลาดนัดข้าวเปลือก ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมแจกแผ่นพับความรู้เรื่องพันธ์ุข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561  เข้าร่วมฝึกอบหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  20  พฤศจิกายน 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว ในงานตลาดนัดข้าวเปลือก ครัั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  14  พฤศจิกายน 2561 จัดนิทรรศการเรื่องข้าวในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน " วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  13  พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการจิตอาสา กรมการข้าวร่วมใจพัฒนา 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  7  พฤศจิกายน 2561 ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสา “ เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ” (Big Cleaning Day)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  7  พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  2 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลร้านค้าข้าวสาร  ภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุมสร้างความตระหนักของบุคคลากรภาคเกษตรในการดำเนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ติดตามการทำงานและตรวจเชคเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ และกับดักแสงไฟ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26  ตุลาคม 2561  ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25  ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24  ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการข้าวของพ่อ ในงาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขั้นบันได บ้านน้ำจวง สู่การท่องเที่ยวชุมชนโดยวิถีชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุม การขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 ตุลาคม 61 เข้าร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมแจกแผ่นพับความรู้เรื่องพันธ์ุข้าว ในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18  ตุลาคม 2561  ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจสังคม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่จัดเตรียมความพร้อมแผนการตรวจประเมินภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 ตุลาคม 2561  ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 ตุลาคม 2561   ร่วมติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรของอำเภอบางระกำ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 การประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กันยายน 2561 ร่วมกิจกรรมเปิดน้ำเข้าทุ่ง ปล่อยปลาในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ณ ท่อระบายน้ำคลองแยงมุม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 กันยายน 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 กันยายน 2561 ร่วมในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 กันยายน 2561 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 กันยายน 2561 ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแปลงเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 กันยายน 2561 ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดชุดแต่งกายจากขยะรีไซด์เคิล ในงาน BJ Recycle Fashion Week 2018

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ โรงเรียนคลองช้าง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ โรงเรียนวัดท่าช้าง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 งานวันรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ:พันธุ์ข้าว กข43 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 สิงหาคม 2561  กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 สิงหาคม 2561  ร่วมในพิธีเปิดงาน"เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10  สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กิจกรรมการลงแขกปลูกข้าวโดยวิธีแบบนาดำ (ข้าวพันธุ์ พิษณุโลก 80)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 อบรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561  ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะสำรวจ ฯ ดำเนินการสำรวจพื้นที่และการคาดการณ์ผลผลิตข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เข้าร่วม   ประชุมชี้แจงและสำรวจพื้นที่และการคาดการณ์ผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ร่วมติดตามคณะผู้บริหารกรมการข้าวติดตามสถานการณ์แปลงข้าวพันธุ์ กข 43

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรม จิตอาสา “ เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ”  (Big Cleaning Day)   

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561เข้าร่วม"ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 4

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13  กรกฎาคม  2561 ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าวภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ประชุม"โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561  เข้าร่วม"ประชุมตรวจติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วม "ประชุมติดตามนิเทศงานการสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ" 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 มิถุนายน 2561  ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 าร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 26-27 มิถุนายน 2561  เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 จัดอบรมองค์ความรู้การปลูกข้าว ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี และเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 มิถุนายน 2561  จัดอบรมเทคโนโลยีการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำภาค) จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มิถุนายน 2561งานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 งาน "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 มิถุนายน 2561  ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561  การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 มิถุนายน 2561  ร่วม จัดนิทรรศการเรื่องการผลิตข้าว โรคและแมลง ในงาน Field day (วันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่) ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 5 มิถุนายน 2561 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ร่วมการจัดกิจกรรมไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในสถานีที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว ในงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561  กิจกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ แนะนำศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกและพันธุ์ข้าว ในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8-9  พฤษภาคม 2561  ร่วมติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.21

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับ "ทิศทางการตลาดเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ได้รับความนิยมในประเทศ"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อม ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 เมษายน 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมทั้งแจกแผ่นพับแนะนำศูนย์ฯ และพันธุ์ข้าวในงาน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 -27 เมษายน 2561 เข้าร่วมอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซค์ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23-25 เมษายน 2561 เข้าร่วม "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการข้าว"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 เมษายน 2561 ร่วมประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 / 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 เมษายน 2561 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในกำกับดูแลของรองอธิบดีกีมการข้าว (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ครั้งที่ 2/ 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 เมษายน 2561 จัดอบรมเทคโนโลยีการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านบุ่งผลำเพื่อความมั่นคงพื้นที่เกษตรที่สูง ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 19 เมษายน 2561 จัดอบรมองค์ความรู้การปลูกข้าวภายใต้โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำภาค

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 เมษายน 2561 จัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบนาขั้นบันไดฯ

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 17 เมษายน 2561  ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพฯ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2-4 เมษายน 2561 ฝึกอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 มีนาคม 2561  ร่วมต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ในการประชุมชี้แจงการดำเนินการ โครงการบางระกำโมเดล

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ หลักสูตรการบริหารจัดการศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ หลักสูตรการตรวจรับรอง GAP ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27-28 มีนาคม 2561นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ หลักสูตรการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพและการผสมพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ออกติดตามและกำจัดต้นปนพันธุ์ร่วมกับเกษตรกร ในแปลงทดสอบพันธุ์ข้าว กข 43

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 มีนาคม 2561 บรรยาย เรื่องหลักการและกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์และช่องทางการจำหน่ายของกรมการข้าว เพื่อให้ความรู้แก่ เกษตรกร ที่เป็น smart farmer ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ ของนาแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 มีนาคม 2561 นำเกษตรกรเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561  

อ่านเพิ่มเติม

ในวันที่ 26- 28 มีนาคม 2561 เข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 เข้าร่วม “สัมมนาวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 เข้าร่วมการสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมทั้งแจกแผ่นพับแนะนำศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และพันธ์ูข้าวฯ ในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกเข้าร่วมงานวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ณ อาคารกรมการข้าว  กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14-15 มีนาคม 2561 นำเกษตรกรเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12-13 มีนาคม 2561อบรมหลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 การติดตามและนิเทศงานโครงการหลวง โครงการพระราชดำริและโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ในจังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ "บางระกำ 61 " ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นำนักเรียนโรงเรียนวัดท่าตะเคียน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ บ้านท่าตะเคียน ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมจัดนิทรรศการ และให้คำแนะนำเรื่องข้าวแก่เกษตรกร ในงาน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ วัดแหลมโพธิ์ บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมจัดนิทรรศการ และให้คำแนะนำเรื่องข้าวแก่เกษตรกร ในงาน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ วัดแหลมโพธิ์ บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมจัดนิทรรศการ และให้คำแนะนำเรื่องข้าวแก่เกษตรกร ในงาน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ วัดแหลมโพธิ์ บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายภิรมย์ รวมญาติ และนางสาวจุรีพร เพียรทอง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการ และให้คำแนะนำเรื่องข้าวแก่เกษตรกร ในงาน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดแหลมโพธิ์ บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก