วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ให้การต้อนรับ นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว นายชัยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวและ นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ในการติดตามและนิเทศงานโครงการหลวง โครงการพระราชดำริและโครงการ 5

วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 การติดตามและนิเทศงานโครงการหลวง โครงการพระราชดำริและโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ในจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก  ให้การต้อนรับ นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว นายชัยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวและ นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ในการติดตามและนิเทศงานโครงการหลวง โครงการพระราชดำริและโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายนายอนันต์ ไทยสังคม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เข้าร่วมติดตามโครงการพัฒนาระบบการเกษตรแบบ นาขั้นบันไดเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกและโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง เพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ สานต่องานข้าวเพื่อแผนดิน” ณ บ้านเจริญผล ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก