วันที่ 12-13 มีนาคม 2561อบรมหลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561

วันที่ 12-13 มีนาคม 2561อบรมหลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561

 

       วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 นายศรราม แบ่งเพชร และนายพงศธร กลัดเพ็ชร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก    นำเกษตรกรเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก