วันที่ 14-15 มีนาคม 2561 นำเกษตรกรเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561

วันที่ 14-15 มีนาคม 2561 นำเกษตรกรเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561

วันที่ 14-15 มีนาคม 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมด้วย นายภิรมย์ รวมญาติ และนางสาวจุรีพร เพียรทอง  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก นำเกษตรกรเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก