ในวันที่ 26- 28 มีนาคม 2561 เข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

ในวันที่ 26- 28 มีนาคม 2561 เข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

ในวันที่ 26- 28 มีนาคม 2561 นางสาวธัญญพัทธ์ สีทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณษา แสงกระจ่าง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  นางสุพัตรา มุ่งสวัสดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางกรรณิกา วงษ์มณี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ สามารถบริหารการใช้เงินของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถใช้ระเบียบและกฎหมายการเงินการคลังได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง ณ โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่