วันที่ 28 มีนาคม 2561 บรรยาย เรื่องหลักการและกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์และช่องทางการจำหน่ายของกรมการข้าว เพื่อให้ความรู้แก่ เกษตรกร ที่เป็น smart farmer ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ ของนาแปลงใหญ่

วันที่ 28 มีนาคม 2561 บรรยาย เรื่องหลักการและกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์และช่องทางการจำหน่ายของกรมการข้าว เพื่อให้ความรู้แก่ เกษตรกร ที่เป็น smart farmer ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ ของนาแปลงใหญ่

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมาย นางสาวณัญมน มณีแสง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องหลักการและกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์และช่องทางการจำหน่ายของกรมการข้าว เพื่อให้ความรู้แก่ เกษตรกร ที่เป็น smart farmer ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ ของนาแปลงใหญ่ ณ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก