วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ หลักสูตรการตรวจรับรอง GAP ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ หลักสูตรการตรวจรับรอง GAP ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 นายณัชฐ์ธนภัสร์ ทรงทวีปัญญา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมาย นางสาวอัญรัตน์ เชิดฉาย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ หลักสูตรการตรวจรับรอง GAP ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก