วันที่ 2-4 เมษายน 2561 ฝึกอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 2-4 เมษายน 2561 ฝึกอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน

 

วันที่ 2-4 เมษายน 2561 นางนิรดา ศิลาอ่อน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชุติมา ขำเรือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้เข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561