วันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพฯ

วันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพฯ

 

วันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 นายณัชฐ์ธนภัสร์ ทรงทวีปัญญา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมาย นางสาวอัญรัตน์ เชิดฉาย และนางสาวศิริวรรณ จันทร์คุ้ม ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ หลักสูตรการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตร และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และบริษัทเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก