วันที่ 18 เมษายน 2561 จัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบนาขั้นบันไดฯ

วันที่ 18 เมษายน 2561 จัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบนาขั้นบันไดฯ

 

วันที่ 18 เมษายน 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายภิรมย์ รวมญาติ และนางสาวจุรีพร เพียรทอง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบนาขั้นบันได ภายใต้โครงการขยายผลการพัฒนาระบบเกษตรแบบนาขั้นบันได เพื่อความมั่นคงพื้นที่เกษตรที่สูง ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ณ บ้านน้ำจวง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก