วันที่ 23 -27 เมษายน 2561 เข้าร่วมอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซค์ จังหวัดนครสวรรค์

anigif04 010

วันที่ 23 -27 เมษายน 2561 เข้าร่วมอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซค์ จังหวัดนครสวรรค์

cats04 010

วันที่ 23 -27 เมษายน 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมาย นางสาวธัญญพัทธ์ สีทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวดาวรุ่ง จันทา นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนายณัชฐ์ธนภัสร์ ทรงทวีปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งฝึกทักษะด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม