วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อม ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

anigif05 001

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อม ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

 cats05 001

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายภิรมย์ รวมญาติ นางสาวจุรีพร เพียรทอง และนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อม ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) เพื่อจัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรแก่เกษตรกร ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองไผ่/บึงแวง หมู่ 5 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก