วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561

anigif05 008

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561

cats05 008

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนายการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตรฯ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอพรหมพิราม บ้านโปร่งนก ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ เข้าร่วมงาน จำนวน 150 ราย จาก 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอบางระกำ และอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ทำนา และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าว เพื่อให้เป็นแหล่งการส่งเสริมแบบเน้นหนักในพื้นที่นาแปลงใหญ่ที่ชาวนามีส่วนร่วม กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น เอกชน ผู้ประกอบการค้าข้าว ที่เกี่ยวข้อง การจัดการด้านการตลาด และเป็นตัวอย่าง ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ ชุดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบประณีตในรูปแบบนาแปลงใหญ่ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด , บริษัท คูโบต้าทั่งทองพิษณุโลก จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมบรรยายและถ่ายทอดเทคโนโลยีในงานดังกล่าว