วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในสถานีที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว ในงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

 

anigif05 014

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในสถานีที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว ในงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

 cats05 014

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายภิรมย์ รวมญาติ นางสาวจุรีพร เพียรทองและนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในสถานีที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว ในงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอวัดโบสถ์ หมู่ 2 บ้านหนองปลิง ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก