วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ร่วม จัดนิทรรศการเรื่องการผลิตข้าว โรคและแมลง ในงาน Field day (วันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่) ปี 2561

anigif06 004

วันที่ 13 มิถุนายน 2561  ร่วม จัดนิทรรศการเรื่องการผลิตข้าว โรคและแมลง ในงาน Field day (วันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่) ปี 2561

 cats06 004

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายนางสาวปณิชา นุ้ยวังทอง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวบัวขาว ชูเมือง   นางสาวจินตนา ปาขำ  นายณัฐพล แผนสันเที๊ยะ             นายพงศธร กลัดเพ็ชร และนายวันชัย คำจริง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วม จัดนิทรรศการเรื่องการผลิตข้าว โรคและแมลง ในงาน Field day (วันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่) ปี 2561   ณ    บ้านบางกระน้อย   ตำบลนครป่าหมาก    อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก