วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วม"ประชุมตรวจติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว"

anigif-04.gif

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561  เข้าร่วม"ประชุมตรวจติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว"

 page-05.jpg

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นางนิรดา ศิลาอ่อน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายรักพงศ์ รักษ์ชน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จังหวัดแพร่