วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าวภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

13.07.61.gif

วันที่ 13  กรกฎาคม  2561 ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าวภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 1007.jpg

วันที่ 13  กรกฎาคม  2561  นางสาวดาวรุ่ง  จันทา  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้มอบหมายให้นางสาวชุติมา  ขำเรือง  และนายศรราม  แบ่งเพชร   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  นำนักเรียนบ้านผารังหมี  ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว  ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561  ณ  บ้านผารังหมี  ตำบลไทรย้อย  อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก