วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

19.07.61.gif

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 190010.jpg

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ องค์การบริหารตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มและได้รับความรู้เทคโนโลยีในการผลิตข้าว ให้ได้คุณภาพดีมีมาตรฐาน สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าว ตลอดจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวได้ กิจกรรมภายในงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยาย สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว กิจกรรมเวทีเสวนา เรื่อง “การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่อย่างไร ให้มีความเข้มแข็ง ผลิตข้าวได้มาตรฐานความปลอดภัย และมีตลาดรองรับ” กิจกรรมชวน ประธาน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ “ชม ชิม ช้อป” ณ จุดนิทรรศการผลงานของหน่วยงาน และผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ได้แก่ เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวแห้งและข้าวงอก เครื่องดูดแมลงกับดักแสงไฟ การใช้โดรนพ่นยา-ปุ๋ยในนาข้าว การใช้เครื่องหย่อนต้นกล้าข้าว 
โดย นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมการข้าว ให้แก่ กลุ่มนาแปลงใหญ่ที่ลดต้นทุนการผลิตข้าวดีเด่น ประจำปี 2561 และรางวัลกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ที่มีพัฒนาการดีเด่น ประจำปี 2561 รวมทั้งมอบวัสดุการผลิตกระสอบพลาสติกสานบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว