วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

anigif10-008.gif

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

cats10-008.jpg

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมาย นายณัชฐ์ธนภัสร์ ทรงทวีปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ จันทร์คุ้ม นางสาวอัญรัตน์ เชิดฉายและนางสาวจุรีพร เพียรทอง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ถ่ายทอดความรู้และสาธิตการแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องโดยสาธิตการทำเต้าฮวยน้ำข้าวกล้องงอก ณ โรงเรียนวัดท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก