วันที่ 14 สิงหาคม 2561 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

anigif14-08.gif

วันที่ 14 สิงหาคม 2561  กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

cats14-08.jpg

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายนายณัชฐ์ธนภัสร์ ทรงทวีปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวอัญรัตน์ เชิดฉาย และนางสาวศิริวรรณ จันทร์คุ้ม ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ถ่ายทอดความรู้และสาธิตการแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยสาธิตการทำเต้าฮวยน้ำข้าวกล้องงอก และเตรียมดินใส่กระถางเพื่อใช้ในการสาธิตการปลูกข้าวในวงบ่อ ณ โรงเรียนบ้านคลองช้าง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก