วันที่ 23 สิงหาคม 2561 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ โรงเรียนวัดท่าช้าง

anigif23-08.gif

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ โรงเรียนวัดท่าช้าง

 cats23-08.jpg

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายอนันต์ ไทยสังคม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัญรัตน์ เชิดฉาย และนางสาวศิริวรรณ จันทร์คุ้ม ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สาธิตการปลูกข้าวในกระถาง โดยแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบการปลูกข้าว 2 กลุ่ม คือ 1. ปลูกข้าวในกระถาง จำนวน 2 ต้น
2. ปลูกข้าวในกระถาง จำนวน 10 ต้นและมีตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าช้าง นางเสน่ห์ เรืองดี ร่วมเป็นวิทยากร ในการถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าว ให้กับนักเรียน จำนวน 36 คน กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ โรงเรียนวัดท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก