วันที่ 24 สิงหาคม 2561 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ โรงเรียนคลองช้าง

anigif24-08.gif

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ โรงเรียนคลองช้าง

 cats24-08.jpg

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายอนันต์ ไทยสังคม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัญรัตน์ เชิดฉาย และนางสาวศิริวรรณ จันทร์คุ้ม ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สาธิตการปลูกข้าวในกระถาง ให้กับนักเรียน จำนวน 29 คน โดยแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบการปลูกข้าว 2กลุ่ม คือ 1. ปลูกข้าวในกระถาง จำนวน 2 ต้น  2. ปลูกข้าวในกระถาง จำนวน 10 ต้น  กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ โรงเรียนคลองช้าง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก