วันที่ 7 กันยายน 2561 ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแปลงเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561

anigif7 091

วันที่ 7 กันยายน 2561 ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแปลงเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561

 cats 07 092

วันที่ 7 กันยายน 2561 ช่วงบ่าย นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวจุรีพร เพียรทอง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิจัย ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแปลงเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 ณ บ้านน้ำจวง หมู่ที่ 13 บ้านนาตอน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ และบ้านบุ่งผลำ หมู่ทึ่ 7 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก