วันที่ 8 ตุลาคม 2561 การประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2562

anigif8 10 6101

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 การประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ฤดูแล้ง ปี 2562

 cats8 10 61

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ฤดูแล้ง ปี 2562 โดย มีกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 9 กลุ่มเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก