วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรของอำเภอบางระกำ

anigif9 10 2561

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรของอำเภอบางระกำ

 cats 9 10 2561

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพิสิทธิ์ เข้มมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรของอำเภอบางระกำ เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา โดยมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำเป็นประธานในการเปิดพิธี ณ หอประชุมเทศบาลบางระกำเมืองใหม่ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก มีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง 200 ราย โดยเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561

โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มีหลักการและเหตุผลดังนี้ ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าว 70 ล้านไร่ ผลผลิต 32.63 ล้านตันข้าวเปลือก ตลาดมีความต้องการเพียง 30.88 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งเกินความต้องการไป 1.75 ล้านตันข้าวเปลือก และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8 ล้านตัน แต่มีปริมาณผลผลิตในประเทศ 5 ล้านตัน ดังนั้นโครงการนี้จึงมีบทบาทในการช่วยปรับสมดุลตลาดข้าวและข้าวโพด สร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกรรม ลดการใช้ปริมาณน้ำในฤดูแล้ง