วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561

anigif12 10 61 01

วันที่ 12 ตุลาคม 2561  ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561

 cats12 10 61 01

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวจุรีพร เพียรทอง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นางสาวเปรมฤทัย ศรีภุมมา ผู้ช่วยนักวิจัย ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 ณ บ้านน้ำจวง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ ,บ้านบุ่งผลำ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย และติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองกระท้าว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก