วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

anigif18 10 61 02

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

 cats18 10 61 02

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมายให้นางเบญจรัตน์ ปานเพชร นางสาวบัวขาว ชูเมือง และนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก