วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

anigif26 10 61 01

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 cats26 10 61 01

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านพรมมาศ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจสมาชิก และกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในปี 2563 มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ