วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

anigif 1 11 61

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 cats 1 11 61

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  และนางสาวปณิชา นุ้ยวังทอง นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร