วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว

anigif2 11 61 01

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว

 cats 2 11 61 01

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจุรีพร เพียรทอง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 ณ บ้านนาตอน หมู่ที่ 1 ,บ้านน้ำจวง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ ,บ้านบุ่งผลำ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก