วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว

anigif5 11 2561

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว

 cats5 11 2561

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  และนางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (มกษ.4406) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eGAP Seed : e-GS) ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร