วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ

anigif1216 11 2561

วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ

 cats1216 11 2561

วัันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 นางสาวดาวรุ่ง  จันทา  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเอ็มทู เดอ บางกอก