วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมฝึกอบหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

anigif23 11 2561

วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561  เข้าร่วมฝึกอบหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

 cats23 11 2561

ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น