วันที่ 2-4 เมษายน 2562 ร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518

anigif 24 04 2562.1

วันที่ 2-4 เมษายน 2562 ร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 

 cats21 4 2562.1

ในวันที่ 2-4 เมษายน 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้ นางนิรดา ศิลาอ่อน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและนางสาวธัญญพัทธ์ สีทอง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก