forking create 02 tn610800000008

 

vdoo

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล  ณ  วันที่  9  มิถุนายน  2564

เมล็ดพันธุ์ข้าว ราคา/กก. ราคา/กระสอบ มีจำหน่าย/กก. หมายเหตุ
ขาวดอกมะลิ 105 26 650 748,700 -
หมายเหตุ : เมล็ดพันธุ์บรรจุ 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ

เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที 5%

สอบถามรายละเอียดก่อนเดินทางมาซื้อได้ที่ โทร.055-313118

ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

 

โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
-
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนา ร่วมกลุ่ม "ทำนาแปลงใหญ่"
เพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ขอเชิญชวน ศูนย์ข้าวชุมชน"ขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน"
เพื่อใช้เป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว
ขั้นตอนการทำนาแปลงใหญ่
กองเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ
แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบาย
แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบาย

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ต้อนรับ นายสุนทร โนราช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จัดกิจกรรม Big Cleaning

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ติดตามการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ร่วมประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ประชุมเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 สำรวจข้อมูล ผลการดำเนินโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ร่วมกิจกรรมลดการเผาและนิทรรศการเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 8-23 กุมภาพันธ์ 2564 จัดประชุมการสัมมนาการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมทำบุญ เลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบก่อตั้งศูนย์ฯ

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุม ติดตาม ให้คำแนะนำแก่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มกราคม 2564 จัดงานภายใต้โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 มกราคม 2564 ร่วมจัดกิจกรรม "ร่วมใจเก็บขยะ"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 มกราคม 2564 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 5-12 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อส่งความสุขในวันปีใหม่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22-25 ธันวาคม 2563  จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ร่วมจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ "รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ โรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงนา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 บรรยายให้ความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวและฤดูกาลผลิตข้าวให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4-16 พฤศจิกายน 2563 ตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ร่วมกัน บำรุงรักษาต้นไม้ โดยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"วิทยากรหลักการผลิตข้าวที่ยั่งยืน" (SRP)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กันยายน 2563 กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 กันยายน 2563 จัดอบรม “การใช้รถยก การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน”

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 กันยายน 2563 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (อินทรีย์ล้านไร่)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (อินทรีย์ล้านไร่)

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 10-11 และ 14 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (อินทรีย์ล้านไร่)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4,10และ11 สิงหาคม 2563 จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้ระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน การขอรับรองระบบการผลิต GAP seed ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (อินทรีย์ล้านไร่)

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน IC

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 จัดสัมมนาเพื่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2563 ครั้งที่ 4

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 16-17 และ20-24 กรกฎาคม 2563 จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้ระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน การขอรับรองระบบการผลิต GAP seed

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์รายเดี่ยว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมองค์ความรู้การปลูกข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบนาขั้นบันได

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม 2563 เวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ร่วมต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ปี 2563  จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ส่งมอบข้าวสารขอศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2563 ครั้งที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมประชุมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563 ออกติดตามให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายและรวบรวมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เข้าร่วมประชุมการวางเเผนการปลูกข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รายเดี่ยว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 มีนาคม 2563 การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รายเดี่ยว ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน จากบริษัท ซี.พี. จำกัด (โรงสีกำแพงเพชร) 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28-30 มกราคม 2563 ลงพื้นที่เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 มกราคม 2563 เข้าร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20-22 มกราคม 2563 เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 มกราคม 2563  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2563 ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 มกราคม 2563 ร่วมกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มกราคม 2563 ร่วมกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขา อาชีพทำนา ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ศึกษาดูงานและติดตามการพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปีการผลิต 2561/62

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  ติดตามความคืบหน้าของแปลงนาภาย ใต้โครงการเดินตามรอยพ่อ ทหารพันธุ์ดี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต ข้าวพันธุ์กข81 ณ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลผลการเตรียมแปลงนาข้าว แก่ พล.อ. วิจักขฐ์  สิริบรรสพ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ติดตามการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว GAP

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตรวจประเมินเเปลงผลิตข้าวอินทรีย์รายเดี่ยว ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ร่วมประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ร่่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และร่วมกันถวายบังคมต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 กันยายน 2562 เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 กันยายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบปัจจัยการผลิตและปล่อยพันธุ์ปลา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18-19 กันยายน 2562 ลงพื้นที่ออกติดตามและประเมินโครงการ กข43 ของ ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 กันยายน 2562 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด  ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 สิงหาคม 2562  โครงการนำร่องส่งเสริมกำรผลิตข้าวพื้นนุ่มครบวงจร (กข79)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าวในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ภายใต้กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ร่วมสัมมนาเครือข่ายเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (GAP Seed)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ร่วมต้อนรับ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS (เเปลงต่อเนื่อง ปี 2562-2561)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 พิธีถวายพานพุ่มพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) วันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าวและแจกไอศกรีมข้าวเหนียวดำลืมผัวในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวและรับปรึกษาปัญหาเรื่องข้าว ในงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบานการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ร่่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านเพิ่มเติม

วันที่14 พฤษภาคม 2562 จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS (เเปลงต่อเนื่องปี 2560-2561)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 การประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 เมษายน 2562  ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26  เมษายน  2562 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว พร้อมทั้งแจกเอกสารในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 เมษายน 2562 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 เมษายน 2562  ร่วมใจกันสืบสานประเพณี "สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร" 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 เมษายน 2562 ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ งานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ”  

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 เมษายน 2562 ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2-4 เมษายน 2562 อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2-4 เมษายน 2562 ร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 เมษายน 2562 ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 เมษายน 2562 ร่วมงานและจัดนิทรรศการด้านข้าว ในงานโครงการบางระกำโมเดล 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7-10 มกราคม 2562 เรื่องการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 ธันวาคม  2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมแจกแผ่นพับความรู้เรื่องพันธ์ุข้าว ในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ  2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  7 ธันวาคม 2561 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้เรื่องข้าวให้แก่เกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  6 ธันวาคม 2561ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 ธันวาคม 2561  ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมรณรงค์และประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  27  พฤศจิกายน 2561  จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว ในงานตลาดนัดข้าวเปลือก ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมแจกแผ่นพับความรู้เรื่องพันธ์ุข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561  เข้าร่วมฝึกอบหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  20  พฤศจิกายน 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว ในงานตลาดนัดข้าวเปลือก ครัั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  14  พฤศจิกายน 2561 จัดนิทรรศการเรื่องข้าวในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน " วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  13  พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการจิตอาสา กรมการข้าวร่วมใจพัฒนา 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  7  พฤศจิกายน 2561 ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสา “ เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ” (Big Cleaning Day)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  7  พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  2 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลร้านค้าข้าวสาร  ภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุมสร้างความตระหนักของบุคคลากรภาคเกษตรในการดำเนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ติดตามการทำงานและตรวจเชคเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ และกับดักแสงไฟ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26  ตุลาคม 2561  ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25  ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24  ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการข้าวของพ่อ ในงาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขั้นบันได บ้านน้ำจวง สู่การท่องเที่ยวชุมชนโดยวิถีชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุม การขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 ตุลาคม 61 เข้าร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมแจกแผ่นพับความรู้เรื่องพันธ์ุข้าว ในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18  ตุลาคม 2561  ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจสังคม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่จัดเตรียมความพร้อมแผนการตรวจประเมินภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 ตุลาคม 2561  ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 ตุลาคม 2561   ร่วมติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรของอำเภอบางระกำ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 การประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กันยายน 2561 ร่วมกิจกรรมเปิดน้ำเข้าทุ่ง ปล่อยปลาในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ณ ท่อระบายน้ำคลองแยงมุม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 กันยายน 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 กันยายน 2561 ร่วมในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 กันยายน 2561 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 กันยายน 2561 ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแปลงเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 กันยายน 2561 ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดชุดแต่งกายจากขยะรีไซด์เคิล ในงาน BJ Recycle Fashion Week 2018

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ โรงเรียนคลองช้าง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ โรงเรียนวัดท่าช้าง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 เมษายน 2562 ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ งานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ”

anigif6 4 2562.2

วันที่ 6 เมษายน 2562 ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ งานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ”  

 cats 6 4 2562.2

วันที่ 6 เมษายน 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วย ข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ งานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ” โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฯ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก