วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 การประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563

anigif 7 05 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 การประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563

cats 7 05 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563 โดย มีกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 9 กลุ่มเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 39 ราย ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก