วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS (เเปลงต่อเนื่องปี 2560-2561)

anigif 13 05 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS (เเปลงต่อเนื่องปี 2560-2561)

 cats 13 05 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เเละผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS (เเปลงต่อเนื่องปี 2560-2561) เเก่เกษตรกรนาเเปลงใหญ่กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านผารังหมี เเละกลุ่มผู้ผลิตข้าวตำบลไทรย้อยบ้านคลองซับรัง ณที่ทำการนาเเปลงใหญ่บ้านคลองซับรัง ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก