วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ร่่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

anigif 14 05 2562.2

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ร่่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

cats 15 05 2562 .2

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เเละผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS (เเปลงต่อเนื่องปี 2560-2561) เเก่เกษตรกรสมาชิกนาเเปลงใหญ่กลุ่มบ้านเนินคล้อเเละกลุ่มบ้านปลวกง่าม ณ ที่ทำการนาเเปลงใหญ่บ้านปลวกง่าม ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก