วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1

anigif15 05 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1

 cats15 05 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางนิรดา ศิลาอ่อน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เเละนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก