วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS (เเปลงต่อเนื่อง ปี 2562-2561)

anigif4 06 2562

วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS (เเปลงต่อเนื่อง ปี 2562-2561)

 cats 4 06 2562

วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 นางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เเละผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS (เเปลงต่อเนื่อง ปี 2562-2561) ภายใต้โครงการรระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบเเปลงใหญ่ ปี 2562 จำนวน 5 กลุ่ม ได้เเก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์เเละเเปรรูปข้าวบ้านคุ้งหม้อ กลุ่มสมาคมชาวนาเเละเกษตรกรไทยบ้านท่าโรงตะวันออก กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายบ้านโคกผักหวาน กลุ่มผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 บ้านเเหลมพระธาตุ เเละกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองปลิง