วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2

anigif9 07 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2

cats 9 07 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เเละนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก