วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ภายใต้กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

anigif 19 07 2562

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ภายใต้กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

 cats 19 07 2562

ะหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ภายใต้กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก